Žehnání svící

Žehnání svící

Žehnání svící

Text je převzat z Rituale Romanum 1937 a je platný doposud.
Český překlad není určen k obřadu žehnání, je zde uveden jako pomůcka k pochopení textu pro věřící lid.


V. Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
R. Qui fecit cælum et terram.
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
  V. Pomoc naše ve jménu Páně.
R. Jenž učinil nebe i zemi.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Orémus.
Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, béne + dic candélas istas supplicatiónibus nostris: infúnde eis, Dómine, per virtútem sanctæ Cru + cis, benedictiónem cæléstem, qui eas ad repelléndas ténebras humáno géneri tribuísti; talémque benedictiónem signáculo sanctæ Cru + cis accípiant, ut quibuscúmque locis accénsæ, sive pósitæ fúerint, discédant príncipes tenebrárum, et contremíscant, et fúgiant pávidi cum ómnibus minístris suis ab habitatiónibus illis, nec præsúmant ámplius inquietáre, aut molestáre serviéntes tibi omnipoténti Deo: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  Modleme se.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, požehnej tyto svíce pokornými prosbami našimi: vlej do nich, Pane, mocí svatého kříže nebeské požehnání, Ty, jenž je lidskému pokolení na zapuzení temnot dáváš; ať se jim dostane znamením svatého kříže takového požehnání, aby s každého místa, na němž rozsvíceny nebo postaveny budou, vzdálili se knížata temna, aby se chvěli a se strachem prchali se všemi služebníky svými od oněch příbytků a neodvážili se již znepokojovat anebo obtěžovat ty, kdo slouží Tobě, všemohoucímu Bohu. Jenž jsi živ a kraluješ na věky věků.
R. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.   A jsou pokropeny svěcenou vodou.

V textu žehnání je možné si povšimnout, jaký účinek má toto žehnání na zlé duchy. Právě to je jeden z duchovních smyslů hořící svíce. Proto věřící, kteří ať už doma nebo na hřbitovech zapalují ze zbožného zvyku svíce, by měli vědět, že je vhodné je nechat posvětit řádně ustanoveným knězem.

Toto žehnání je možné použít i v případě tzv. adventního věnce. Požehnají se jenom svíce. Po vyhoření svící se může věnec běžně zlikvidovat, není potřeba s ním zacházet jako s posvěceným předmětem. (O likvidaci posvěcených předmětů pojednáme někdy příště.)


Rádi Vás o novém článku informujeme.
Přihlaste se k odběru novinek úúúplně dole.

Reakce na článek (Mimořádně přínosné reakce zveřejníme)

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *