Den před Božím narozením

Den před Božím narozením

Den před Božím narozením

Text pochází z vyprávění blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové, která byla Bohem omilostněna a mohla duchem poznávat nám skryté věci. Její vize nemusí nutně zcela přesně popisovat historické události. Přesto se ale podle mnoha archeologických důkazů zdají být pravdivé.

Sobota 24. listopadu (1821)1

Dnes byla vypravěčka (Anna Kateřina Emmerichová) velmi nemocná a mohla jen málo sdělit. To, co řekla, je následující:

Svatá Panna strávila sabat v (betlémské) jeskyni jesliček, v modlitbě a rozjímání s velkou vroucností. Josef několikrát vyšel, pravděpodobně do synagogy v Betlémě. Viděla jsem, jak společně jedli pokrm, který byl připravený v předchozí den2, a také se společně modlili.

Odpoledne, v době kdy židé dbají na sobotní odpočinkovou vycházku, zavedl Josef svatou Pannu údolím za jeskyní jesliček do pohřební jeskyně Marahy, Abrahámovy kojné. – Z části pobyli v jeskyni, která byla prostornější než jeskyně jesliček, a kde jí Josef připravil místo k sezení, z části byli venku pod svatým stromem v modlitbě a rozjímání, a to ještě i nějaký čas po uplynutí sabatu. Odtud ji Josef opět doprovodil.

Maria řekla svatému Josefovi, že dnešní noc o půlnoci nastane porod jejího dítěte, protože to se právě naplní devět měsíců, před kterými ji Boží anděl pozdravil. – Poprosila ho, aby přece jen učinil všechno, co je možné, aby poctili ono Bohem zaslíbené a nadpřirozeným způsobem počaté dítě tak dobře, jak jsou jenom schopni, ať také sjednotí svou modlitbu s tou její za bezcitnost těch, kteří jim nechtěli poskytnout útulek. – Josef nabídl svaté Panně, že jí zavolá několik zbožných žen, které v Betlémě zná, aby jí byly ku pomoci. To však odmítla, že nepotřebuje žádnou lidskou pomoc.

Josef šel před koncem sabatu do Betléma a hned jak slunce zapadlo, rychle koupil některé potřeby, podnožku, malý nízký stoleček, mističky a také sušené plody a hrozny, a rychle s tím pospíchal zpět k jeskyni jesliček, načež pak běžel k hrobu Marahy, aby svatou Pannu zavedl zpět do jeskyně jesliček, kde se usadila v nejvýchodnějším koutku na odpočinkový koberec.

Josef ještě připravoval pokrmy, jedli spolu a modlili se. Potom ale oddělil své místo k spánku zcela od ostatního prostoru tak, že jej obklopil několika pruty, přes které zavěsil rohože, které našel v jeskyni. – Nakrmil ještě osla stojícího před vchodem vlevo u stěny jeskyně. Potom naplnil mřížkovaný koš jeslí sítinou a jemnou trávou nebo mechem a roztáhl přes to deku, která visela přes okraj.

Když mu svatá Panna řekla, že se blíží její čas, ať se odloučí k modlitbě do své komůrky, zavěsil ještě několik hořících lamp na klenbu a vyšel ven z jeskyně, protože tam zaslechl hluk. – Zde našel mladou oslici3, která až dosud pobíhala v údolí pastýřů. Plna radosti na něho skočila a hrála si okolo něj. Přivázal ji pod přístřešek před jeskyní a nasypal jí krmivo.

Když se nyní Josef vrátil do jeskyně, u vchodu do svého prostoru ke spánku pohlédl na svatou Pannu, uviděl ji otočenou obličejem k východu, směrem zády k němu, modlící se na svém lůžku v kleče. – Viděl ji jakoby naplněnou světlem. Pohlížel na ni jako Mojžíš, který se díval do hořícího keře. Tu s posvátnou bázní vstoupil do své cely a vrhl se svou tváří až na zem k modlitbám.

O – východ, W – západ, N – sever, S – jih. 1. Vstup do jeskyně, 2. oddělené místo ke spaní sv. Josefa, 3. boční jeskyně, 4. ohniště, 5. boční vstup, 6. stanoviště osla, 7. zákoutí s krmivem, 8. místo narození našeho Spasitele, 9. místo klanění svatých tří králů, 10. místo, kde stály jesličky, 11. vstup do ještě hlouběji položené jeskyně, 12. jiná jeskyně, 13. ze síťoviny tvořená střecha stojící na kůlech okolo jeskyně.

 

— pokračování —

Poznámky:

  1. Mystička mívala vize narození Krista vždy o měsíc dříve, než je Církev slaví. Tvrdí, že narození Spasitele se stalo 25. listopadu. Důvod, jak došlo v historii k posunu o měsíc, už ale zapomněla.
  2. Podle Mojžíšova zákona židé v sobotu nepřipravovali pokrmy. Proto svatý Josef připravil jídlo na sobotu už v pátek. Můžeme obdivovat, jak přísně se zachovával sváteční den.
  3. Tato oslice je jiné zvíře, než na kterém cestou seděla Panna Maria. Tato mladá oslice volně pobíhala a ukazovala svatému páru cestu do Betléma.

Reakce na článek (Mimořádně přínosné reakce zveřejníme)

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *