Advent 2019

Advent 2019

Uveřejňujeme jednu zajímavou iniciativu, která souvisí s několika našimi posledními články. Tato iniciativa pochází od kněze Jana Franty, který nám poskytl již jeden zajímavý článek o pokání. Budeme rádi, když nás na podobné aktivity upozorníte, rádi je zde zveřejníme.


Pokání v adventu 2019

Drazí přátelé,

biskup Athanasius Schneider nás informoval o modloslužebných aktivitách ve Vatikánu, jak se můžeme dočíst např. na stránkách www.duseahvezdy.cz nebo www.pokani.cz Tyto události spojené se synodou o Amazonii mě nenechávají v klidu a myslím, že by neměly nechat v klidu žádného katolíka.

Přemýšlel jsem, jaký postoj mám zaujmout k tomuto velkému rouhání, a uvědomil jsem si, že jsou to především tři věci, které je nutné vykonat:

1. veřejně vyjádřit nesouhlas,
2. uvědomit si, že pád do hříchu idolatrie je trest Boží, a to především za mé hříchy,
3. konat pokání za své hříchy i na odčinění modloslužby a jiných urážek Boha.

Nesouhlas

ad. 1. Veřejný nesouhlas vyjadřuji nyní tímto textem, protože mlčet by znamenalo hřích. Jsem proti jakémukoliv náboženskému synkretismu, proti všem projevům úcty k Pachamamě nebo k jakékoliv jiné modle. Jediným pravým Bohem a Pánem je Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův, který je ve třech osobách, přičemž Druhá božská osoba – Syn, se stala člověkem, Ježíšem Kristem, který nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil.

Není jiné záchrany než skrze Ježíše Krista prostřednictvím Církve katolické. Všechna ostatní náboženství jsou mylná a nepocházejí od Boha, byť by obsahovala i některé pravdy shodné s vírou katolickou.

Veškerá úcta všech lidí přísluší jenom Bohu, třebaže On její část přenechává svým svatým nebo služebníkům. Proto je možné prokazovat něčemu úctu v takové míře, v jaké se vztahuje k pravému Bohu. Modla však, protože je v rozporu s Bohem a pravdou, si nezasluhuje úctu žádnou. Proto úcta modle prokázaná je současně hříchem proti Bohu.

Podíl viny

ad. 2. Svatá Kateřina Sienská, ač se v životě nikdy nedopustila těžkého hříchu, se považovala za největší hříšnici na světě. Ve své pokoře přičítala všechno zlo, kterým Bůh svět trestá, svým hříchům. Tak čteme v jejím spise Dialog s Boží Prozřetelností:

(Sv. Kateřina) … když došla k hlubšímu poznání sebe sama, zastyděla se za svou nedokonalost; připadalo jí totiž, jako by ona sama byla příčinou všeho zla, které se na celém světě dálo. Proto k sobě pocítila dokonce nenávist a odpor, …  jež ji vedly ke zvolání: „Věč­ný Otče, prosím tě, abys potrestal urážky, jichž jsem se za svůj život dopustila. A protože mé hříchy jsou příčinou utrpení mého bližního, prosím tě, abys dal trestu za ně dopadnout prospěšně na mou hlavu” (Dialog 2). … Můj Pane, shlédni ve svém milosrdenství na svůj lid a na mystické tělo svaté Církve! Větší slávu ti přinese odpuštění tolika tvorům, kterým daruješ světlo pravého poznání, než když budeš hledět jen na mne, která jsem tě ve své bídě tolik urazila a stala jsem se příčinou a nástrojem všeho zla“ (Dialog 13).

Jestliže tato světice s takovou pokorou uvažuje o sobě, oč více jsem já, velký hříšník, skutečnou příčinou zla ve světě i výše uvedeného hříchu modloslužby ve Vatikánu? Rád bych napomenul všechny, kteří na tomto hříchu mají podíl, ale vidím, že na prvním místě jsem to já, který musím konat pokání.

Způsob konání pokání

ad. 3. Proto si umiňuji, že chci konat pokání v souladu s tímto poznáním své viny. Také chci odpovědět na výzvu biskupa Athanasia Schneidera: „Bylo by dobré, aby všichni opravdoví katolíci, na prvním místě a především biskupové a potom i kněží a věřící laici, utvořili celosvětový řetěz modliteb a úkonů smíru za ohavnost uctívání dřevěných model, k němuž došlo v Římě během synody o Amazonii” (viz: www.pokani.cz). K tomuto pokání si volím právě nastávající dobu adventní a činím předsevzetí každý den této doby mimo neděle, tedy celých 20 dnů, držet půst v rámci svých možností a k tomuto postu připojit modlitbu růžence na odčinění urážek, které jsem já nebo můj bližní Bohu způsobil.

Proč zveřejňuji svůj záměr?

Ježíš Kristus nás poučuje: „Kdykoliv se pak postíte, nebuďte jako pokrytci zasmušilí! Neboť ti znešvařují svůj obličej, aby bylo lidem zjevno, že se postí. Když se však ty postíš, pomaž si hlavu a tvář si umyj, aby lidé neviděli, že se postíš, nýbrž jen Otec tvůj, který je v skrytě; a tvůj Otec, jenž v skrytě vidí, ti odplatí” (Mt 6,16-18). Zdá se tedy, že bychom neměli mluvit o tom, že se postíme nebo jinak konáme pokání, aby nás lidé neobdivovali a abychom nezískali již zde na zemi tuto chabou odměnu. Nemám v úmyslu se postem vychloubat. Mým záměrem je upozornit na vhodnost modlitby a postu na úmysl smíru za spáchané hříchy. Také je mým záměrem pohnout jiné lidi, mé příbuzné a známé, aby se připojili, nebo abychom vytvořili „řetěz modliteb a úkonů smíru”, jak nás biskup vybízí. Mohlo by to fungovat tak, že by někdo jeden z výše předsevzatých dnů modlitby a postu převzal, takže by se vždy v konkrétní den někdo modlil i postil. Tak by jeden samotný člověk, který není postu navyklý, nebyl příliš zatížen; kdyby se nepostil všechny dny, nebyl by vystaven pokušení pýchy, protože jiní nesou břemeno spolu s ním, a dal by se také příklad jiným, kteří by mohli vytvořit podobný řetěz postu a modliteb mezi svými přáteli a známými. Na druhou stranu by tu ale měl být někdo, kdo je ochoten konat půst i modlitbu v případě, že se pro konkrétní den nikdo jiný nenajde, a to by měl být právě ten, kdo konkrétní „řetěz modliteb a úkonů smíru” organizuje.

Tento neobvyklý nápad „řetězu modliteb a úkonů smíru” jsem přednesl svému duchovnímu vůdci a ten také neshledává rozpor s Ježíšovými slovy o postu. Naopak ideu tohoto „řetězu” považuje za dobrou a podnětnou. Proto zveřejňuji svůj záměr.

Chcete-li se přidat k mému řetězu modliteb a pokání, napište mi e-mail, abychom si mohli rozdělit dny. Chcete-li založit svůj řetěz a chcete-li ode mne získat pár podnětů, jak se správně postit, také mi napište.

Přeji Vám požehnané dny adventní.

P. jan franta

zdroj: www.janfranta.cz

3 komentáře

S organizací modlitebního řetězce pomáháme na těchto stránkách. Kdo se chcete připojit, napište zde komentář a my se vám ozveme. (Vaše přihlášení skrze komentář nezobrazíme, slouží jenom k vaší komunikaci s námi.)

Všechny dny řetězu modliteb a pokání v době adventní jsou právě obsazeny. Pokud se budou chtít přidat ještě další osoby, bylo by vhodné založit druhý kající řetěz.

Reakce na článek (Mimořádně přínosné reakce zveřejníme)

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *